KLUB ŘIDIČŮ VOLVO CZECH REPUBLIC

truck

Všeobecné podmínky

Členem Klubu řidičů Volvo se může stát každý příznivec značky Volvo s trvalým nebo přechodným pobytem v České republice, který dovršil 18 let a souhlasí s podmínkami stanovenými ve Všeobecných podmínkách Klubu řidičů Volvo (dále jen \"Klub\"). Členem Klubu se nemůže stát jiný subjekt než fyzická osoba, splňující podmínky uvedené výše, tj. členem Klubu se nemůže stát obchodní společnost ani jiné právnické osoby.

Členem Klubu se fyzická osoba stane následovně:

1. Řádně vyplní a podepíše Registrační lístek, čímž potvrzuje svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami klubu. Pověřená osoba společnosti Volvo Group Czech Republic, s.r.o. nebo zaměstnanec autorizovaného servisu Volvo potvrdí registraci členství v Klubu
nebo
2. Vyplní Elektronickou žádost o členství na webových stránkách společnosti Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Členská klubová karta (dále jen "Klubová karta") bude automaticky zaslána.
 • Klubová karta je nepřenosná a je platná jen s podpisem člena Klubu.
 • Klubovou kartu je oprávněna použít výlučně osoba, na jejíž jméno je karta vystavena.
 • Klubová karta je vlastnictvím společnosti Volvo Group Czech Republic, s.r.o..
 • Klubová karta není ani kreditní, ani platební karta.
 • Klubová karta může být použita jen v souladu se Všeobecnými podmínkami Klubu.
 • Pod pojmem držitel Klubové karty se rozumí člen Klubu.
 • Členství držitele Klubové karty v Klubu zaniká a Klubová karta se stává neplatnou v případě, že:
  1. držitel Klubové karty záměrně poskytl při registraci nesprávné informace,
  2. držitel Klubové karty zneužil ochranné značky Volvo, Volvo Group Czech Republic, s.r.o. nebo ostatních zúčastněných firem,
  3. držitel Klubové karty zneužil mechanismus a výhody Klubu,
  4. na základě oznámení držitele Klubové karty, resp. v případě jeho úmrtí.
Držitel Klubové karty, jehož členství zaniklo a jehož Klubová karta se stala neplatnou z důvodů uvedených pod písm. a. až d., ztrácí nárok na všechny výhody plynoucí z členství v Klubu. Neplatné Klubové karty jsou evidovány na tzv. Listině neplatných karet.
2. Za zneužití mechanismu a výhod Klubu řidičů Volvo se považuje zejména:
 • neautorizované použití cizí Klubové karty, která byla nahlášena jako ztracená nebo odcizená
 • jakékoliv jiné jednání, které je v rozporu s dobrými mravy a které odporuje těmto Všeobecným podmínkám Klubu.

3. Postup uplatňování výhod z členství
 • Klubovou kartu je nutné předložit vždy při používání výhod plynoucích z členství.
 • Člen Klubu, který Klubovou kartu nemá nebo ji zapomněl předložit obsluze, nemůže využívat výhod plynoucích z členství.
 • Společnost Volvo Group Czech Republic, s.r.o. není zodpovědná za opožděné upozornění obsluhy pokladny o použití Klubové karty.
 • V případě použití Klubové karty, která je evidována na Listině neplatných karet, je obsluha povinna kartu znehodnotit.

  4. Reklamace
  Předměty získané zdarma nelze reklamovat.
  5. Ochrana osobních údajů
  Člen svým podpisem na Klubové kartě potvrzuje svůj souhlas s tím, aby společnost Volvo Group Czech Republic, s.r.o. (nebo její autorizované servisy) zpracovala údaje uvedené v těchto dokumentech do informačního systému za účelem možnosti poskytnout naturální rabat a k marketingovým účelům a tento informační systém provozovala na dobu neurčitou výhradně pro svoji potřebu a za účelem provozování Klubu ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakékoli použití údajů je vymezené rámcem a účelem Klubu, sledující zájem člena klubu a zkvalitnění služeb poskytovaných v síti autorizovaných servisů Volvo. Osoba, která vyplnila Registrační lístek, má právo přístupu k osobním údajům, jakož i další práva stanovená v §21 uvedeného zákona. Společnost Volvo Group Czech Republic, s.r.o. ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona.
  6. Všeobecná ustanovení
  Členství v Klubu a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelné a zanikají smrtí člena Klubu, a proto nemohou být předmětem dědického práva, nebo zanikají z důvodů uvedených v článku 2 těchto Všeobecných podmínek Klubu.
  Společnost Volvo Group Czech Republic, s.r.o. si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat Všeobecné podmínky Klubu.
  Tyto Všeobecné podmínky Klubu řidičů Volvo vydala společnost Volvo Group Czech Republic, s.r.o. se sídlem Obchodní 109, Čestlice, 251 01 Říčany u Prahy, jako závazný předpis pro provozování Klubu výlučně v ČR a pro členy Klubu, jejichž Klubové karty jsou registrovány a vydány v ČR.
  Tyto Všeobecné podmínky a pravidla vstupují v platnost dnem 1.1.2005.